Kontynuując tradycję...

RegulaminI.REGULAMIN CZŁONKOSTWA W

KLUBIE KARATE TRADYCYJNEGO CHIDORI


1. Członkiem Klubu Karate Tradycyjnego Chidori, zwanego dalej KKT Chidori może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską oraz uzyska pozytywną opinię zarządu klubu.
2. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu za pośrednictwem instruktora prowadzącego treningi:
– Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.
– W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu KKT Chidori.
– Kandydat wpłaca na konto składkę członkowską płatną do 10. każdego miesiąca.

– Kandydat do udziału w treningach musi posiadać ubezpieczenie NNW obejmujące zajęcia karate oraz zaświadczenie wydane przez lekarza dopuszczające kandydata do uprawiania karate.
3. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek/opłat za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy lub za poszczególny trening. Opłata miesięczna wnoszona po 10. danego miesiąca jest opłatą podwyższoną zgodnie z obowiązującym w dniu regulaminem opłat. Składka obowiązuje wszystkich ćwiczących bez względu na ilość treningów wykorzystanych w miesiącu. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd, okres ferii zimowych lub letnich oraz inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej.
4. W uzasadnionych przypadkach prezes KKT Chidori może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia części lub całości składki w danym miesiącu szkoleniowym. Po wcześniejszym złożeniu prośby pisemnej do KKT Chidori.
5. Członek klubu ma prawo uczestniczyć zajęciach, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.
6. Dokumentem potwierdzającym przynależność do KKT Chidori oraz uprawniającym do korzystania z usług KKT Chidori jest deklaracja członkowska.
7. KKT Chidori zastrzega sobie prawo do odwołania treningu z powodu nieobecności instruktora lub zorganizowania zastępstwa.


II. REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH


1.Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się siadają ,,seiza” w drzwiach i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego.
2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Klub nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.
4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon.
5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.
6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. – dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.
7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia KKT Chidori ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.
8.  KKT Chidori nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.
9.  W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec KKT Chidori, organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.


III. REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ONLINE


1.Równoważne treningom prowadzonym w formie tradycyjnej na sali treningowej są zajęcia realizowane w trybie zdalnym (online).
2.Organizacja zajęć w trybie zdalnym (online) przkazywana jest uczestnikom zajęć przez instruktora zajęć za pośrednictwem udostępnionych środków komunikacji na odległość (poczta elektroniczna i/lub SMS).
Informacja o organizacji zajęć w trybie zdalnym (online) ogłaszana jest także na stronie internetowej KKT Chidori oraz na profilu klubu Facebook.
3. Instrukcja uzyskania dostępu do zajęć organizowanych w trybie zdalnym (online) zamieszczona jest każdorazowo na stronie internetowej KKT Chidori, a także może być dostarczana do uczestników zajęć za pośrednictwem udostępnionego do kontaktu adresu poczty elektronicznej.
4. Zajęcia w trybie zdalnym (online) mogą być przeprowadzane, gdy decyzję taką podejmie Zarząd Stowarzyszenia. W szczególności decyzja taka, w formie zarządzenia, podejmowana jest w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji, która uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie zajęć w sposób tradycyjny (np. niedostępność obiektu sportowego, stan klęski żywiołowej w tym szczególnie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego lub stan
epidemii).
5. Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje czy inne zdarzenia wpływające na stan zdrowia uczestnika zajęć online. Zajęcia online stanowią jedynie poradnik dla uczestnika zajęć i nie pozwalają na indywidualny nadzór instruktora czy trenera prowadzącego zajęcia nad dbaniem o jakość i poprawność wykonywanych przez uczestnika zajęć ćwiczeń. Ćwiczenia w trybie zdalnym wykonywane są przez uczestników na własną odpowiedzialność.


IV. REGULAMIN RODO


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (bądź danych osobowych dziecka) przetwarzanych w ramach działalności Stowarzyszenia jest Klub Karate Tradycyjnego Chidori z siedzibą w Kraśniku.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
rozpatrywania deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji kryteriów nabycia członkostwa – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KKT Chidori – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
nabycia członkostwa w KKT Chidori, wykonywania praw i obowiązków członka KKT Chidori, rozliczania wpłaconych składek członkowskich – podstawą prawną jest obowiązek prawny KKT Chidori – art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. informowania o organizowanych przez Stowarzyszenie zajęciach, wydarzeniach oraz imprezach – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane:
organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym, organizatorom zawodów sportowych,
podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
firmom współpracującym przy organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych (wycieczki, obozy sportowe itp.),
organom administracji państwowej i samorządowej,
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
firmom (biurowi rachunkowemu) zajmującym się prowadzeniem rachunkowości i księgowości, Innym podmiotom przewidzianym przez przepisy prawa.
4. Osoba, której dane są dotyczą posiada prawa wynikające z art.16-21 RODO, w tym:
prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych;
prawo do przenoszenia danych osobowych; a ponadto:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; – nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli w każdej sytuacji zrealizować. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często sposobu ich gromadzenia.
5.Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach przez prawo przewidzianych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów działalności KKT Chidori.